Peter de Koning, associate lector Governance, Finance & Accountancy

laden

Mr. drs. Peter de Koning is sinds 1999 werkzaam bij Inholland en doet als associate lector Governance, Finance & Accountancy praktijkgericht onderzoek. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Governance en Leiderschap van het Business Research Centre. Het betreft onderzoek naar gedrag van en regels voor bestuurders, toezichthouders, commissarissen en andere betrokkenen bij het bestuur van en toezicht op organisaties, zoals ondernemingsraden en accountants. Deze vraagstukken spelen op een groot aantal terreinen: in de financiële sector, de woningbouw, de gezondheidszorg, het onderwijs, bij overheidsbedrijven en in de private sector.

Vraagstukken die binnen deze onderzoekslijn aan de orde komen, zijn:

  • Hoe werken bestuur en intern toezicht samen in een organisatie en hoe kan deze samenwerking geoptimaliseerd worden?
  • Hoe worden raden van commissarissen, raden van toezicht en raden van advies van bedrijven en instellingen samengesteld, hoe functioneren deze raden en hoe kan dat functioneren worden verbeterd?
  • Aan welke governance-regels moet een organisatie voldoen en in hoeverre voldoen organisaties aan die regels?
  • In welke mate en in welke opzichten worden de belangen van andere stakeholders bij een organisatie gediend?

Voor studenten, docenten en bedrijven

Studenten van de juridische, economische, en managementopleidingen van Inholland kunnen bij Peter de Koning of andere medewerkers van deze onderzoekslijn terecht voor projecten en afstudeerprojecten. De Koning en het BRC komen graag ook in contact met bedrijven die vragen hebben of projecten op dit vakgebied. Ook docenten kunnen zich als onderzoeker aansluiten bij de onderzoekslijn Governance en Leiderschap.

Over Peter de Koning

Mr. drs. Peter de Koning heeft Nederlands recht en Westerse sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam  en is een aantal jaren als universitair docent en onderzoeker verbonden geweest aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van diezelfde universiteit. Daarna is hij full time aan de slag gegaan bij Inholland als (docent)onderzoeker met als aandachtsgebieden: rechtssociologie, recht en beleid in de verzorgingsstaat, toegankelijkheid en gebruik van rechtsbijstand en rechtspraak, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht, Europees recht, internationaal recht en governance en leiderschap in organisaties. Publicaties liggen op het terrein van, onder andere, sociale zekerheid, ontwikkelingen in de gefinancierde rechtsbijstand,  drugsbeleid en governance in de non-profit sector.