Dynamiek van de Stad

laden

Het lectoraat Dynamiek van de Stad doet, onder leiding van lector Guido Walraven, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau. Ons onderzoek vindt met name plaats in het sociaal domein en heeft als doel mee te werken aan een veerkrachtige samenleving die goed is voorbereid op sociale risico’s, die sociale kernwaarden bevordert als participatie, sociale cohesie en die uitsluiting en ongelijkheid bestrijdt en voorkomt. Ons onderzoek sluit aan op vragen van bewoners en professionals in verschillende beroepenvelden.

Het lectoraat maakt deel uit van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving en werkt samen met veel opleidingen van Inholland (Rotterdam). Het lectoraat Dynamiek van de Stad richt zich voornamelijk op de regio Rotterdam, maar op aanvraag uit het werkveld ook geografisch breder.

In ons onderzoek kijken wij naar de verschillende rollen die burgers, beleidsmakers en andere professionals kunnen spelen in dit proces, wat hun onderlinge verhoudingen zijn, en welke vormen van kapitaal (sociaal, economisch, politiek) gecreëerd worden. Wij beschrijven hoe maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt in het dynamisch krachtenveld van de stad, verklaren waarom dat gebeurt als het gebeurt, doen aanbevelingen voor keuzes die genomen kunnen worden en beoordelen de gekozen strategieën op normatieve en ethische grondslagen.

Voor studenten en docenten

Wij werken nauw samen met de opleidingen Social Work, Sociaal Juridische Dienstverlening  en HBO Rechten van de locaties Rotterdam en Den Haag. Wij helpen studenten te begrijpen hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein op lokaal niveau wordt georganiseerd en welke rol zij als (toekomstige) professionals daarin kunnen spelen. Ook voor andere opleidingen en onderwijsinstellingen biedt het lectoraat graag haar expertise aan. Dit zou kunnen in de vorm van gastlessen, workshops of andere kennisbijeenkomsten.

Afstuderen

Vind je het interessant om met een opdracht van ons lectoraat af te studeren? Mail ons met jouw voorstel of als je meer wilt weten over de mogelijkheden om via het lectoraat af te studeren. Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein komen met enige regelmaat vraagstukken en onderzoeksopdrachten die spelen in de dagelijkse praktijk. Dit zijn vraagstukken die spelen in de brede regio Rotterdam, waaronder ook de BAR-gemeenten, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. 

Onderzoeksthema's

Het lectoraat Dynamiek van de Stad werkt aan de hand van de volgende onderzoeksthema’s:

Stedelijk burgerschap en
sociale inclusie

Transformatie
sociaal domein

Sociaal ondernemerschap
en sociale innovatie 

Platform Stad en Wijk

Het lectoraat Dynamiek van de Stad is lid van het landelijke Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van lectoraten die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. De focus ligt daarbij op de thema’s participatie en veerkracht. Het platform werkt aan een betere kennisuitwisseling tussen (docent)onderzoekers van verschillende hogescholen en aan kennisontwikkeling door het bundelen van onderzoeksresultaten en het opstarten van stedenvergelijkend onderzoek. Met behulp van het platform willen de betrokken lectoraten een herkenbare positie creëren in het veld van onderzoek, advies, beleid, praktijk én onderwijs. Om zo ook een bijdrage te leveren aan de expertiseversterking en beroepsontwikkeling van (aankomende) professionals.

Meer over het platform, de aangesloten lectoraten, interessante publicaties en de gratis bijeenkomsten zijn te vinden op www.platformstadenwijk.nl