Stedelijk burgerschap en sociale inclusie

laden

Binnen dit onderzoeksthema kijken we naar nieuwe vormen van stedelijk burgerschap. De civil society is daarbij het vertrekpunt. We bekijken hoe burgers zichzelf organiseren, interacteren met overheden en marktpartijen en welke nieuwe vormen van burgerschap er ontstaan.

De overheid propageert actief burgerschap en verwacht van burgers dat zij zich actief inzetten in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zien we dat veel burgers ook zonder toedoen van de overheid in zelfregie aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de vorm van burgerinitiatieven. Vaak doen zij dat samen met de overheid, maar soms hebben burgers de overheid ook helemaal niet meer nodig. In elk geval leiden nieuwe vormen van stedelijk burgerschap ook tot nieuwe verhoudingen tussen (lokale) overheid en burgers. Wij duiden deze ontwikkeling in termen van democratische vernieuwing en bekijken wat ervan te leren en te verwachten valt. Welke rollen kunnen burgers vandaag de dag spelen in de aanpak van grootstedelijke vraagstukken en hoe draagt dat bij aan de creatie van sociaal kapitaal?