Transformatie sociaal domein

laden

Binnen dit onderzoeksthema kijken we naar nieuwe werkwijzen in het sociaal domein. Door de drie recente decentralisaties is het sociaal domein ingrijpend veranderd. Veel verantwoordelijkheden zijn bij de gemeente komen te liggen. Dat moet niet alleen leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit, maar ook tot het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, die beter passen bij de verwachtingen en behoeften van cliënten.

Wij focussen met name op de volgende onderwerpen:

  1. Integraal werken
    Al enige tijd wordt op lokaal niveau geëxperimenteerd met een meer integrale benadering van sociale problematieken, waarbij professionals uit verschillende disciplines samenwerken in multidisciplinaire wijkteams. Niet het belang en de invalshoek van de afzonderlijke disciplines staan centraal, maar de meerwaarde voor (individuele) cliënten. Wij doen onderzoek naar succes- en faalfactoren van deze nieuwe vormen van multidisciplinaire samenwerking en begeleiden professionals in hun individuele en collectieve leerprocessen.

  2. Samenwerking formeel-informeel
    Formele zorg en begeleiding zijn duur en collectieve middelen beperkt. De overheid verwacht dan ook veel van het koppelen van formele arrangementen van zorg en ondersteuning met het netwerk van cliënten zelf. Maar niet iedereen beschikt over zo een netwerk of durft daar aanspraak op te maken. Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van een combinatie van formele en informele zorg en ondersteuning in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

  3. Jeugd in kwetsbare situaties
    De grote decentralisaties betekenen veel voor ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn en/of in kwetsbare situaties verkeren. Worden zij bereikt en wordt aan hun behoeften aan ondersteuning en zorg adequaat tegemoetgekomen? Bijvoorbeeld rond de overgang bij 18 jaar is dat problematisch en ook zijn er signalen dat budgetten voor psychische zorg ieder jaar snel uitgeput raken. Een voorbeeld van een lopend onderzoeksproject is 'Koplopers'

Een kernprogramma in deze onderzoekslijn is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. In deze werkplaats werkt ons lectoraat Dynamiek van de Stad samen met het lectoraat Maatschappelijke Zorg van Hogeschool Rotterdam, zeven gemeenten, wijkteams en zorg- en welzijnsorganisatie samen om met en van elkaar te leren. Zie de website van de Werkplaats voor lopende projecten en contactpersonen per onderwerp.