Studieprogramma

laden

Inhoud

Het basisprofiel van de opleiding PA (Physician Assistant) is een afgeleide van de landelijke eindkwalificaties PA. Het curriculum van de masteropleiding PA is ingedeeld in een drietal leerlijnen:

1. leerlijn klinische vorming,
2. leerlijn wetenschappelijke vorming,
3. leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren.

De leerlijn klinische vorming stelt de student in staat de noodzakelijke achtergronden, kennis, inzicht en vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor een adequate medische beroepsuitoefening. Vanuit deze leerlijn worden praktijkopdrachten verstrekt, zoals afnemen anamnese en lichamelijk onderzoek, die in de praktijk, op de werkplek of stageplaats, onder supervisie van een arts, worden uitgevoerd.
In de leerlijn wetenschappelijke vorming wordt de  onderzoeksmethodologie en statistiek behandeld en de vaardigheden die voor het praktiseren van 'evidence based practice' benodigd zijn. Met een praktijkgericht onderzoek, voorafgegaan door een literatuurstudie en onderzoeksopzet, wordt deze leerlijn in het derde leerjaar afgerond.
Binnen de leerlijn rolontwikkeling & werkplekleren staat de ontwikkeling en integratie van de acht kernrollen (medisch deskundige, communicator, organisator, samenwerker, academicus, gezondheidsbevorderaar, reflector, beroepsbeoefenaar) van de Physician Assistant met bijbehorende kerncompetenties centraal. Tijdens het werkplekleren traint de student onder andere de op school geleerde vaardigheden en laat deze observeren en beoordelen door de leermeester. Het is de plaats bij uitstek waar het geleerde in een specifieke beroepscontext geoefend kan worden. Het leren op de eigen werkplek wordt aangevuld met stages binnen andere afdelingen en in andere settings. Op deze wijze wordt de student in staat gesteld om te voldoen aan de brede medische eindtermen van de hbo-masteropleiding PA.

Studieopbouw

Het studiejaar is opgebouwd uit vier studieperioden van elk tien weken. Voor een overzicht van de opbouw van het curriculum: zie het leerplanschema hieronder.
Iedere studieperiode wordt afgesloten met een toetsdag. Dit gebeurt in verschillende vormen, zoals een casusbeschrijving, afname van een medische anamnese bij een simulatiepatiënt, uitvoeren van een lichamelijk onderzoek bij een simulatiepatiënt, kennistoets en reflectieverslagen.

Curriculum

Hieronder vind je het leerplanschema van de masteropleiding Physician Assistant.

Download het leerplanschema van de masteropleiding Physician Assistant (pdf)

Open Dagen masteropleidingen